Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Jednym z obowiązków gminy wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z koniecznością aktualizacji danych zawartych w rejestrze przydomowych oczyszczalni ścieków, zwracam się z prośbą o dokonanie zgłoszenia w tut. Urzędzie w przypadku odprowadzania nieczystości ciekłych z nieruchomości poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków.

 

Przez przydomową oczyszczalnię ścieków należy rozumieć zespół urządzeń oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze i odprowadzających je w stanie oczyszczonym do gruntu lub wód powierzchniowych. Szambo w odróżnieniu od przydomowych oczyszczalni ścieków powinno stanowić zbiornik bezodpływowy, z którego ścieki należy wywozić z częstotliwością, która zagwarantuje, iż nie nastąpi wypływ z zbiornika nieczystości ciekłych do wód gruntowych.

 

Jednocześnie informuję, iż przedmiotowe zgłoszenie powinni również dokonywać mieszkańcy każdorazowo przed rozpoczęciem eksploatacji nowo wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe zwolnione jest z opłat skarbowych.

 
Powrót