od 26 sierpnia do 22 wrzesień 2011

Wydział Infrastruktury Miejskiej

Referat Inwestycji


1. BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WRAZ Z UZBROJENIEM TERENU PRZY UL. WOJCIECHA KORFANTEGO


W zakresie infrastruktury technicznej wykonano i odebrano docelową organizację ruchu w rejonie skrzyżowania z ul.Raciborską w oparciu o zatwierdzony projekt przez Marszałka Województwa Śląskiego.

W ramach II etapu - budowy budynków mieszkalnych przy ul.Wojciecha Korfantego wykonawca robót Firma Budowlana F-BUD z Wodzisławia Śl. na budynku nr 1 kończy prace zbrojarskie stropu nad parterem. Wykonano zbrojenie schodów w budynku nr 1.

W budynku nr 2 ukończono murowanie ścian parteru. Natomiast w budynku nr 3 trwa murowanie ścian fundamentowych , w budynku wymiennikowni wykonano zbrojenie fundamentów.

Termin zakończenia robót w zakresie realizacji budynków komunalnych ; 31.05.2013 r.

Wartość robót związanych z budową budynków zgodnie z umową: 5 388 561,20 zł.


2. BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO PRZY UL. JANA KOCHANOWSKIEGO


Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 31. 08.2011r Obecnie trwają prace rozliczeniowe. Wykonanie chodnika pomiędzy obiektem budowanym - boisk sportowych „ Moje boisko orliki 2012" i obiektem przedszkola należący do zakresu firmy wykonawczej został przesunięty do czasu ułożenia murów oporowych przez firmę wykonującą roboty budowlane na zadaniu" Budowa boisk sportowych z budynkiem zaplecza „ Moje boisko Orlik 2012".

Wartość zadania zgodnie z umową 4 043 765,12 zł.

Termin zakończenia robót 22.08.2011 r.


3. TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3


Do dnia dzisiejszego wykonawca nie rozpoczął robót pomimo przekazania terenu budowy, oraz wezwań do natychmiastowego rozpoczęcia robót. Umowa z firmą „MARBUD" opiewa na wartość 568 404,77 zł. Termin zakończenia robót: 30.11.2011 r.


4. REMONT ULICY SZCZERBICKIEJ ORAZ FRAGMENTU ULICY NIEWIADOMSKIEJ


Zakończono roboty budowlane związane z wymianą krawężnika na ul.Niewiadomskiej, ułożono warstwę wiążącą asfaltu oraz warstwę ścieralną .

Trwają prace asfaltowe w celu ułożenia warstwy ścieralnej na ul.Szczerbickiej.

Planowany termin zakończenia robót : 30.10.2011 r. Wartość robót zgodnie z umową:999 821,07 zł.


5. PRZEBUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1


Boisko przekazane do użytkowania.


6.MODERNIZACJA ULICY BARWNEJ


Dnia 08.09.2011 r. zwołano spotkanie robocze z wykonawcą projektu w sprawie omówienia postępu realizacji zadania.


7. MODERNIZACJA ULICY BUKOWEJ


Z dniem 5.09.2011 Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o z Rybnika przystąpił do robót mających na celu dokonanie stabilizacji podbudowy poprzez recykling warstw asfaltowych i podbudowy tłuczniowej. Trwają prace pielęgnacyjne oraz montaż obrzeży drogowych. Termin realizacji robót do dnia 28.10.2011 r. Wartość wykonywanych robót 188.091,45 zł.


8. MODERNIZACJA ULICY SKALNEJ


Wykonawca robót firma PRD Racibórz we wrześniu uzyskała zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu dla remontu ul.Skalnej ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. i przystąpiła do robót.

Wykonano roboty rozbiórkowe, ułożono krawężnik po jednej stronie drogi .

Termin wykonania robót budowlanych: 15.10.2011 r.

Wartość zadania zgodnie z umową: 61 870,78 zł.


9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY URZĘDZIE MIASTA RYDUŁTOWY


W dniu 02.09.2011 r. podpisano umowę (nr IN/363/2011) na wykonanie robót z firmą

PPUH „APM" Sp. z o.o. z Rybnika. Umowa opiewa na wartość 133 155,19 zł brutto.

W dniu 05.09.2011 r. przekazano teren budowy. Dnia 15.09.2011 r. wytyczono obiekt w terenie. Termin realizacji inwestycji: 02.12.2011 r.


10.UTWORZENIE TERENU USŁUG REKREACYJNYCH PRZY UL. OFIAR TERRORU W RYDUŁTOWACH


W dniu 31.08.2011 r. w Urzędzie Miasta Rydułtowy została przedstawiona i zaakceptowana ostateczna koncepcja zagospodarowania terenu. Trwa realizacja pozostałej dokumentacji projektowej. Termin wykonania kosztorysu inwestorskiego: 10.10.2011 r. Termin wykonania projektu wykonawczego: 24.11.2011 r. Wartość prac projektowych: 49 200,00 zł.


11. MODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 - INST. P. POŻ


Dokonano ostatecznego rozliczenia inwestycji. Opracowano druki OT i PT oraz przekazano dokumentację odbiorową użytkownikowi tj. Dyrektor Gimnazjum nr 1.


12. PRZEPUST NA RZECE NACYNA UL. MARCINA STRZODY


W dniu 13.09.2011 r. Wykonawca przedłożył do ostatecznego uzgodnienia aktualizację koncepcji gospodarki wodno-ściekowej w rejonie przepustu na rzece Nacyna. Termin realizacji pełnego zakresu umowy do dnia 21.11.2011 r. wraz z pozwoleniem na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej 36.916,00 zł.


13. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICY STRZELCÓW BYTOMSKICH


Wykonawca robót uzyskał zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu oraz organizuje zaplecze budowy wraz z niezbędnymi do realizacji materiałami. Termin realizacji robót do dnia 19.10.2011 r.

Wartość robót zgodnie z ofertą: 361.620,00 zł.
14. ZAGOSPODAROWANIE TERENU UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH - JAGIELLOŃSKA


Dnia 14.09.2011 r. zwołano spotkanie robocze z wykonawcą prac projektowych w sprawie omówienia zakresu wykonanych prac. Termin opracowania dokumentacji z pozwoleniem na budowę do dnia 04.12.2011r. Wartość prac zgodnie z umową wynosi 13 407,00 zł15. BUDOWA BOISK SPORTOWYCH PRZY UL. JANA KOCHANOWSKIEGO W RAMACH PROGRAMU" MOJE BOISKO - ORLIK 2012"


Trwają prace związane z przekładką kanalizacji deszczowej, budową budynku sanitarno- -szatniowego, budową drenaży, przyłącza wodociągowego, oraz prace związane z niwelacyjną terenu pod boiska sportowe.

Termin zakończenia robót 15.12.2011 r. Wartość robót zgodnie z umową: 1 593 000,00 zł.


16. OŚWIETLENIE ULICZNE UL. OFIAR TERRORU I UL. LEONA W RYDUŁTOWACH.


Wykonawcą prac projektowych była firma elektryczna „Bozigórski" Artur Bozigórski z siedzibą ul. Krótka 16, 47-460 Rudyszwałd

Wartość prac zgodnie z umową wyniosła 16 000,00 zł

Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę wraz z dokumentacją na w/w oświetlenie.Referat Gospodarki Komunalnej

 1. Wydano zezwolenia na zajęcie pasa drogowego: ul. Engelsa, Skalna, Ofiar Terroru.

 2. Dokonano przeglądów stanu technicznego dróg gminnych , powiatowych i wojewódzkiej

 3. Dokonano uzgodnień zjazdów: ul. Tuwima, Szczerbicka, oraz sieci ul. Raciborska, Nowa, Jacka, Tetmajera - wodociąg, Oś. Na Wzgórzu, - energetyka, ul. Miarki - kanalizacja deszczowa, ul. Ofiar Terroru - gazociąg, ul.Plebiscytowa - ciepłociąg, ul. Strzody - przebudowa przepustu

 4. Interwencje w sprawach dróg: ul. Raciborska - w związku z budową Galerii Handlowej, ul. Benedykta - odwodnienie.

 5. Przygotowanie zgłoszenia robót budowlanych na plac zabaw przy ul.Radoszowskiej.

 6. Prowadzenie spraw związanych z budową przyłącza do kanalizacji sanitarnej do budynku USC, z remontem elewacji budynku Policji.

 7. Prowadzenie spraw szkód górniczych: budynek USC, budynek Policji, ul.Wróblewskiego.

 8. Przygotowanie umów na projekty remontów obiektów mostowych, inwentaryzację dróg na ul. Strefa Gospodarcza

 9. Uzgodnienia w sprawie zadymiania kanalizacji w ul. Niwki, oraz w sprawach obsługi separatorów

 10. Planowanie wprowadzenia zmian organizacji ruchu: ul. Św. Jacka - na dzień 1 listopada, ul. Ofiar Terroru - karty parkingowe, ul. Krzywoustego, Os Na Wzgórzu - likwidacja znaku A7, Skalna - wprowadzenie strefy zamieszkania, Ofiar Terroru - barierki.

 11. Uzgodnienia w sprawie odprowadzenia wód deszczowych dla terenów rekreacyjnych przy ul. Ofiar Terroru, oraz odwodnienia ul. Barwnej.

 12. Analiza wniosków na utwardzanie dróg.

 13. Przygotowanie umów kompleksowych na dostawę energii elektrycznej.

 14. Przygotowano polecenia dla ZGK:

-wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na ulicy Ofiar Terroru,

-wprowadzenie zmiany organizacji ruchu (fotoradary) .


Wydział Rozwoju Miasta


 1. Przygotowuje się dokumentacje do postępowań spadkowych w celu uregulowania stanów prawnych własności nieruchomości położonych przy ul. Radoszowskiej na których będą realizowane inwestycje gminne z zakresu budowy dróg.

 2. Prowadzone są czynności zmierzające do złożenia wniosku o nabycie na rzecz Gminy nieruchomości Skarbu Państwa graniczących z kompleksem „Machnikowca" przeznaczonych w planie miejscowym pod drogę publiczną.

 3. Odbyły się kolejne rozprawy administracyjne w związku z prowadzonymi przez Starostę Wodzisławskiego postępowaniami w sprawie wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa pod drogi gminne: Wodną, Spokojną, Kazimierza Przerwy - Tetmajera, Antoniego czechowa, Engelsa, Nową, Wiśniową, Władysława Łokietka, Niwki, Ofiar Terroru, Jana III Sobieskiego.

 4. Prowadzone są postępowania w sprawie ustalenia służebności drogowych do nieruchomości przy ul. Adama Mickiewicza, Andrzeja Struga, Strzelców Bytomskich.

 5. W związku z prowadzonymi postępowaniami przez Wojewodę Śląskiego w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę nieruchomości drogowych z mocy prawa na podstawie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, przesyłane są kolejne dokumenty dotyczące wykonywania przez Gminę władztwa na tych nieruchomościach.

 6. Wydano 6 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości oraz jedno postanowienie opiniujące podział nieruchomości.

 7. Trwa wypłacanie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne ul. Tęczową i Niewiadomską.

 8. W ramach zawartych umów z firmą geodezyjną i z rzeczoznawcą majątkowym dokonuje się kolejnych zleceń pomiarów i operatów.

 9. Przygotowano dokumentację do komunalizacji z mocy prawa nieruchomości stanowiącej odcinek ul. Raciborskiej tzw. „starej Raciborskiej" oraz dokumentację do komunalizacji na wniosek nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy, zabudowanej zespołem boisk „Orlik" przy ul. Adama Mickiewicza.

 10. Prowadzone są czynności zmierzające do zamiany nieruchomości położonych przy ul. Gen. Stanisława Maczka.

 11. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę badań geotechnicznych pod planowany cmentarz w rejonie szybu „Agnieszka". Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Michał Gwóździewicz prowadzący działalność gospodarczą pn. GEOPROFIT. Dziewięć odwiertów o głębokości 4 m zostanie wykonanych za kwotę brutto w wysokości 2214,00 zł.

 12. Wydano jedną decyzję o warunkach zabudowy oraz dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego oraz dla sieci wodociągowej przy ul. Nowej. Prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania kolejnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 13. Wydano 17 informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 14. Wydano 3 decyzje dotyczące ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oraz 2 decyzje dotyczące ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w tym jedną na wniosek strony).
Referat Ochrony Środowiska

 1. Trwa realizacja zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu z terenu miasta Rydułtowy. Dotychczas zdemontowano i unieszkodliwiono około 12 ton

azbestu z 7 budynków.

 1. W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie usunięcia odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania z terenu przy ul. Bohaterów Warszawy 152 d, skierowano ponownie pismo do Ministerstwa Środowiska dotyczące wyjaśnienia kwestii wykorzystywania do odzysku w procesie R14 odpadu o kodzie 19 12 09, charakteryzującego się dużą zawartością substancji organicznych.

 2. Rozliczono i wypłacono 1 dotację na wymianę źródła ciepła w budynku mieszkalnym.

 3. Postanowieniem z dnia 8 września 2011r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach odmówiło wyłączenia Burmistrza Miasta Rydułtowy od prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie umorzenia na rzecz Spółki „Zielony Śląsk" z siedzibą w Rydułtowach, opłaty za usunięcie 63 sztuk drzew odroczonej na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 11 maja 2007r. Postępowanie w trakcie realizacji.

 4. Wydano 8 zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, wszczęto 12 nowych postępowań w ww. sprawie.

 5. Wydano decyzję Burmistrza Miasta Rydułtowy zezwalającą WC Serwis Bańska, Kucharski Spółka Jawna z siedzibą w Zabrzu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta Rydułtowy.

 6. Na wniosek Naprzód Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Raciborskiej 144b w Rydułtowach Burmistrz Miasta Rydułtowy decyzją z dnia 12 września 2011r. dokonał zmiany decyzji zezwalającej ww. podmiotowi na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Rydułtowy. Zmiana dotyczy rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości oraz sposobów postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych. Odmówiono zmiany przedmiotowej decyzji w zakresie możliwości poddawania odzyskowi lub unieszkodliwianiu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na instalacji w Dzierżysławiu gmina Kietrz w województwie opolskim.

 7. Powiadomiono mi.n. placówki oświatowe, zakłady opieki zdrowotnej, spółdzielnie mieszkaniowe o konieczności przeprowadzenia we wrześniu obowiązkowej akcji odszczurzania w mieście

 8. Rozpoczęto prace związane z jesienną nasadą drzew i krzewów.Referat Funduszy Zewnętrznych 1. Do Urzędu Marszałkowskiego przesłano wymagane uzupełnienia dotyczące oceny formalnej wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL dla projektu: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rydułtowach".

 2. Do WFOŚiGW w Katowicach przesłano wymagane wyjaśnienia i uzupełnienia dotyczące wniosku w sprawie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3.

 3. Z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie została zawarta umowa na dofinansowanie projektu „Sztuka i sport - porównanie szkolnych oraz pozaszkolnych możliwości kształcenia młodzieży w Rydułtowach i Reken" w ramach Programu Comenius Regio.

 4. W związku z realizacją projektu dotyczącego przebudowy ul. Szczerbickiej oraz fragmentu ul. Niewiadomskiej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2011r., do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przesłano zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa planowane w październiku br. Na konto Urzędu Miasta wpłynęły środki z budżetu państwa we wnioskowanej kwocie za sierpień: 92.600 zł. Do akceptacji Wojewody przesłany został harmonogram rzeczowo-finansowy zadania uwzględniający przesunięcia w wydatkowaniu środków pomiędzy III i IV kwartałem br. Po akceptacji harmonogramu przygotowano i przesłano II wniosek o środki z budżetu państwa w wysokości 250.000 zł.

 5. Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił kolejną transzę kredytu we wnioskowanej kwocie 339.041,32 zł. - na realizację komunalnej infrastruktury technicznej służącej budownictwu mieszkaniowemu przy ul. Wojciecha Korfantego.

 6. W związku z realizacją projektu dotyczącego budowy boisk przy ul. J. Kochanowskiego w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012" do Urzędu Marszałkowskiego
  w Katowicach przesyłane są cotygodniowe raporty. Do Ministerstwa Sportu i Turystyki wysłano dokumenty niezbędne do podpisania umowy na dofinansowanie zadania.

 7. Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało środki z budżetu państwa, we wnioskowanej kwocie 123.190 zł., na dofinansowanie zadania dotyczącego budowy boisk przy Szkole Podstawowej nr 1. Przesłane zostało rozliczenie końcowe.Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 1. W dniach 28.08, 3-4 i 10.09 br. zorganizowano imprezy sportowe w ramach XIX Dni Rydułtów

 2. W dniu 30.08. odbyła się narada Burmistrza Miasta z dyrektorami rydułtowskich szkół, przedszkoli oraz ognisk, połączona z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 3. W dniu 01.09. odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego w rydułtowskich szkołach,

 4. W dniu 05.09. odbyło się uroczyste otwarcie Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. J. Kochanowskiego,

 5. W dniu 9 września w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks" odbyła się uroczystość nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego 170 nauczycielom z powiatów wodzisławskiego, rybnickiego, raciborskiego,

 6. Podpisano kolejne umowy na realizację zadań publicznych Miasta Rydułtowy,

 7. Trwa wydawanie decyzji ws. zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

 8. Podpisano aneks do porozumienia z Miastem Pszów w sprawie zwrotu dotacji przekazanej

przez Miasto Rydułtowy niepublicznym przedszkolom na dzieci z terenu Miasta Pszów,

 1. Trwa analiza złożonych sprawozdań z realizacji zadań publicznych Miasta Rydułtowy,

 2. Trwa sprawdzanie wniosków na stypendia szkolne, wpłynęły 134 wnioski

 3. Trwają przygotowania do VI Dni Promocji Zdrowia, które odbędą się w dniach 24-25.09

 4. Dokonano analizy i zatwierdzenia aneksów do projektów organizacyjnych szkół, przedszkoli oraz ognisk,

 5. Dokonano analizy SIO szkół, przedszkoli oraz ognisk wg stanu z 10 września 2011 r. i sporządzono sprawozdanie zbiorcze,


Wydział Spraw Obywatelskich

 1. 29.08.2011 r. w RCK odbyła się konferencja na temat wchodzącej w życie ustawy „O utrzymaniu porządku i czystości w gminach"

 2. Trwają prace związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP:

- zgodnie z kalendarzem wyborczym do 16.09. komitety wyborcze zgłaszały swoich kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

9 komitetów zgłosiło swoich przedstawicieli (pełne składy - 14 osób)

- w związku ze zgłoszeniem większej ilości kandydatów niż kodeks wyborczy przewiduje ,

19.09. odbyło się losowanie

- 19.09. Pani Burmistrz wydała zarządzenie w sprawie powołania składów OKW

- wysłano wezwania do członków OKW w sprawie szkolenia, które odbędzie się w dniu

28.09 w RCK

- wystosowano pisma do jednostek organizacyjnych informujące o lokalizacji lokali

wyborczych w tych obiektach

- z dotacji na wybory zakupione 3 nowe kabiny w tym jedna dla osób niepełnosprawnych

oraz wykonano 5 nowych urn wyborczych

 1. Uporządkowano kable na budynku komisariatu policji w związku z prowadzonym remontem elewacji; wymieniono 4 przyłącza telekomunikacyjne oraz przyłączono nowe do centrali (realizacja informatycy UM)

 2. Rozszerzono centralę telefoniczną w budynku USC oraz przyłączono do niej linie telefoniczne MOPSu.

 3. Trwają przygotowania do organizacji wydarzenia „ Otwarcie iluminacji budynku USC" która odbędzie się 29.09. (radni otrzymali zaproszenia)

- sporządzono umową sponsoringu (Vattenfall przekaże na ten cel kwotę 6.500,00 zł netto)

- wystosowano zaproszenia

 1. Dokonano  23  zmian w zaświadczeniach o wpisie:

zawieszenia  działalności - 11

wznowienia działalności - 2

wykreślenia z ewidencji działalności -13,

zameldowanie na pobyt czasowy - 62

przemeldowania - 28

wymeldowania - 27

zameldowania - 22

zaświadczenia potwierdzające zameldowanie - 22

wnioski o udostępnienie danych - 65

liczba złożonych wnioskow o wydanie dowodu osobistego - 165

liczba odebranych dowodów osobistych - 152
Wydział Finansowo-BudżetowyReferat Budżetu

 1. Zarządzeniami nr 164, nr 176, nr 180 wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2011 r.;

 2. Zarządzeniami nr 165, nr 172, nr 177, nr 181 wprowadzono zmiany w planie finansowym;

 3. Wprowadzono zarządzenie nr 173 z 26 sierpnia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rydułtowy na lata 2011-2025

 4. Wprowadzone zostały zmiany w planach finansowych decyzjami kierowników za miesiąc sierpień 2011 r.;

 5. Przygotowano projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2011 rok;

 6. Przygotowano projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rydułtowy na lata 2011-2025;

 7. Przygotowano projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;

 8. Sporządzono informację opisową o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.Referat Księgowości

 

 1. Bieżąca obsługa gotówkowa i bezgotówkowa UM

 2. Sporządzenie deklaracji VAT za m-c sierpień 2011 r.

 3. Wyliczenie wynagrodzeń i sporządzenie deklaracji DRA i PIT 4R.

 4. Sporządzenie sprawozdań o wydatkach i dochodach UM.

 5. Bieżąca windykacja zaległości podatkowych.

 

Urząd Stanu Cywilnego

 1. Zarejestrowano 118 urodzeń (w tym mieszkańcy Rydułtów - 14)

 2. Zarejestrowano 35 zgonów (w tym mieszkańcy Rydułtów -11)

 3. Zarejestrowano 21 małżeństw

 4. Spisano 5 zapewnień do zawarcia małżeństwa


Straż Miejska


 1. Nałożono 34 szt. mandatów karnych na sumę 3.300 zł.(mandaty nałożono za: niedozwolone parkowanie, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecanie miejsc

publicznych, wybryk nieobyczajny)

 1. Udzielono 53 pouczeń (drogowych i porządkowych),

 2. Skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu (1-spożywanie alkoholu w/m publicznym, 1-zakłócanie ładu i porządku publicznego),

 3. Przeprowadzono 13 kontroli i 7 rekontroli posesji dot. odprowadzania nieczystości ciekłych i stałych,

 4. Podjęto 51 interwencje dot. nieprawidłowego parkowania samochodów,

 5. Przeprowadzono 23 interwencje dot. zachowania ostrożności przy trzymaniu psów,

 6. Podjęto 21 interwencji dot. spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych - podczas,

których nałożono 19 mandatów karnych i skierowano do Sądu 1 wniosek o ukaranie,

 1. Podjęto 6 interwencji dot. spalania odpadów,

 2. Podjęto 2 interwencje dot. umieszczania ogłoszeń w miejscach niedozwolonych,

 3. Przeprowadzono 22 kontrole terenów szkół w związku z przebywaniem młodzieży w porze

wieczorowo-nocnej,

 1. Przekazano 5 zgłoszeń odpowiednim służbom dot. awarii oświetleń ulic, uszkodzeń

oznakowania pionowego, uszkodzenia nawierzchni ulic lub chodników,

 1. Podjęto 5 interwencji dot. zaśmiecania i zanieczyszczania ulic i miejsc publicznych,

 2. Podjęto 1 interwencje dot. zakłócania porządku publicznego oraz ciszy nocnej,

 3. Przeprowadzono 6 kontroli zbiorników wodnych na terenie miasta dot. zakazu kąpieli,

 4. Zabezpieczono ład i porządek podczas trwania imprez (2-festyny),

 5. Interwencje z monitoringu: 2 - spożywanie alkoholu w miejscu publicznym,

Zakład Gospodarki Komunalnej

 1. Prace związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta Rydułtowy takie jak: (czyszczenie dróg i chodników na terenie miasta Rydułtowy;sprzątanie parków i placów zabaw; oczyszczanie koszy na mieście)

 2. Inne drobne naprawy i prace związane z utrzymaniem budynków komunalnych:

(naprawy instalacji elektrycznych, wod-kan., wentylacyjnych; drobne roboty budowlane typu: uzupełnianie tynków, posadzek, i.t.p; roboty stolarskie typu naprawy drzwi, zamków, rozszczelnianie okien)

 1. Prace konserwacyjne na Urzędzie Miasta oraz USC

 2. Prace konserwacyjne - RAFA

 3. Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltem

 4. Prace związane z uzupełnianiem i naprawą oznakowania na drogach gminnych

 5. Utrzymanie suchego zbiornika retencyjnego Barbara

 6. Prace związanych z utrzymaniem miejskich terenów zielonych

 7. Wykaszanie i oczyszczanie przepustów drogowych

 8. Przekładka chodnika na ul.Tetmajera

 9. Techniczna obsługa XIX Dni Rydułtów

 10. Podział i remont mieszkania do zasiedlenia przy ul.Gen.J.Bema 6/5

 11. Naprawa podłogi w mieszkaniu na Osiedlu Karola 14/4

 12. Montaż wraz z utwardzeniem nawierzchni dwóch wiat przystankowych na ul.Strzelców Bytomskich

 13. Regulacja płyt drogowych typu JUMBO na ul.Krzywej

 14. Przygotowania związane z zadaszeniem boksów składowych dla soli drogowej

 15. Prace związane z utrzymaniem rowów i przepustów na terenie miasta


Rydułtowski Park Przedsiębiorczości


 1. Uczestniczono w konferencji "Rozwój energetyki innowacyjnej - budowanie bezpieczeństwa energetycznego miast i gmin"

 2. Trwają przygotowania do konferencji podsumowującej projekt "Inwestycyjna Unia Gmin", która odbędzie się 27 września w Rydułtowskim Centrum Kultury.

 3. Prowadzone są rozmowy z potencjalnym inwestorem na temat sprzedaży terenu pod działalność produkcyjną.


Rydułtowskie Centrum Kultury

 

 1. Zorganizowano: imprezę masową XIX Dni Rydułtów (3 i 4.09.2011 r.), koncert „Namiętności duszy" we współpracy ze Stowarzyszeniem Artystycznym Uwagi wARTe (9.09.2011 r.), Operetkę „WCZORAJ I DZIŚ" (10.09.2011 r.), Koncert STANISŁAW SROKA QUARTET (16.09.2011 r.),

 2. Zorganizowano wernisaż wystawy fotograficznej „Tu zaszła zmiana... Historia kina w Rydułtowach" (1.09.2011 r.),

 3. W Sali Kinowej odbyło się 7 seansów filmowych (w tym 1 projekcja w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Wawel),

 4. Ogłoszono nabory do kółek zainteresowań działających przy RCK „FENIKS" (koła teatralne, taneczne, Klub Aktywnego Seniora),

 5. Przygotowano program zajęć edukacji filmowej „ KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-

zjalnych",

 1. W przygotowaniu wniosek aplikacyjny do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych,

 2. Trwają prace przygotowawcze nad wystawą grupy FORMAT, która odbędzie się w październiku,

 3. 15.09. odbyła się projekcja filmu: "Być Ślązakiem to powód do dumy". To film dokumentalny zrealizowany na Nikiszowcu, pod egidą telewizji TVS.

W produkcji wzięli udział: Grzegorz Poloczek - członek kabaretu RAK, Piotr Kupicha - wokalista zespołu Feel, Rafał Kryla - tancerz, Dariusz Niebudek - aktor Teatru Rozrywki, Lucjan Czerny - śląski aktor, zespół Bloo. Reżyserem filmu jest Łukasz Głąb - absolwent Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ. Scenariusz napisał Adam Giza - prezenter telewizyjny, student politologii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Autorzy produkcji przedstawiają oblicze Śląska i Ślązaków.

 1. Trwają prace nad koncertami, warsztatami i innym działaniami zaplanowanymi na październik i listopad 2011 r.

 2. Przeprowadzono kontrolę - audyt wewnętrzny.

 


 Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy


 1. 2 września - odbyło się powakacyjne, comiesięczne spotkanie grupy Warsztaty Haftu Krzyżykowego "Igła z nitką", działającej przy Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy im. Henryka Mikołaja Góreckiego;

 2. 10 września odbyła się uroczystość nadania imienia Henryka Mikołaja Góreckiego naszej książnicy

 3. 16 września - spotkanie pań z grupy Warsztaty Haftu Krzyżykowego "Igła z nitką"

 4. 16 września - odbyła się wystawa fotograficzna Pana Piotra Fojcik pt: "Rydułtowskie owady w obiektywie"

 5. W czytelni można oglądać wystawę numizmatyczną pt "Prezydencja";

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

 1. 27. 08. - „ŻEGNAJCIE WAKACJE" - festyn rodzinny na „RAFIE", gry i zabawy z najmłodszymi prowadzone przez firmę „Coral", impreza w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę"

 2. 09. - 07.09. - zapisy do wszystkich grup, zespołów i kół działających w Ognisku

 3. 08. 09. i 15. 09. - występy zespołów muzycznych i tanecznych Ogniska na uroczystościach miejskich organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Rydułtowach

 4. 09. 09. - występy zespołów muzycznych i tanecznych Ogniska na uroczystości wręczania aktów awansu zawodowego nauczycielom dyplomowanym - impreza organizowana przez Kuratorium Oświaty w Katowicach

 5. 13. 09. - kompleks boisk „Orlik 2012" - II Turniej o Puchar Premiera Tuska /chłopcy i dziewczyny rocznik 2000/2001

 6. 14. 09. - kompleks boisk „Orlik 2012" - II Turniej o Puchar Premiera Tuska /chłopcy i dziewczyny rocznik 1998/1999

Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe koszulki.

 1. 17. 09. - reprezentacja naszego „Orlika" zagrała w finale wojewódzkim piłkarskiego projektu „Orlik Polska", kat. +16.

 2. Realizacja w tym roku projektu „Orlik Polska - Ogólnopolska Liga Mistrzów Orlika" pozwoliła nam na stałe wpisać się w kalendarz polskiego sportu udostępniając dalszą inicjatywę pod nazwą „Orlik Europa - Europejska Liga Mistrzów Orlika". Oznacza to, że „Orlik 2012" przy ul. Mickiewicza ma realną szansę nawiązania współpracy z państwami całej Europy.

 3. W każdą sobotę września nauczyciele Ogniska organizują na „RAFIE" gry, zabawy, konkursy i turnieje dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
Powrót