Burmistrz Miasta

Burmistrz Miasta Kornelia Newy
Przyjmowanie stron:
po uprzednim ustaleniu terminu w Sekretariacie Urzędu Miasta
wtorek: od godziny 10:00 - 12:00
czwartek od godziny 15:00 - 17:00

kontakt: wyślij wiadomość dla Burmistrza

 


 1. Do wyłącznej kompetencji Burmistrza należy:

  1. reprezentowanie Miasta na zewnątrz,

  2. prowadzenie bieżących spraw Miasta,

  3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

  4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

  5. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

  6. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

  7. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

  8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

  9. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

  10. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

  11. podejmowanie decyzji związanych z awansowaniem, przeszeregowaniem i nagradzaniem pracowników,

  12. udzielanie kar porządkowych i dyscyplinarnych,

  13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

 2. W przypadku dłuższej nieobecności chorobowej Burmistrza lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków wynikającej z innych przyczyn losowych, kompetencje wymienione w pkt 1 przejmuje Zastępca Burmistrza.

 3. Burmistrzowi podlegają bezpośrednio Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik oraz następujące komórki organizacyjne:

  1. Biuro Rady,

  2. Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia,

  3. Biuro Prawne i Zamówień Publicznych,

  4. Referat Kadr,

  5. Stanowisko d/s Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego,

  6. Stanowisko d/s Audytu i Kontroli Wewnętrznej,

  7. Urząd Stanu Cywilnego,

  8. Straż Miejska,

  9. Pion Ochrony.


Zastępca Burmistrza Miasta Henryk Hajduk
Przyjmowanie stron:
zgłoszenia przyjmuje Sekretariat Urzędu Miasta
wtorek: od godziny 10:00 - 12:00
czwartek od godziny 15:00 - 17:00

kontakt: wyślij wiadomość dla Zastępcy Burmistrza

 1. Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub w wypadku niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.

 2. Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

 3. Zastępcy Burmistrza podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

  1. Wydział Ochrony Środowiska i Funduszy Zewnętrznych

  2. Wydział Infrastruktury Miejskiej

  3. Wydział Rozwoju Miasta
Powrót